فرآیندسبدگردانی

فرآیند سرمایه گذاری در سبدگردانی

1 . مشاوره و تنظیم جلسه

برگزاری جلسه مشاوره و مذاکره اولیه با هدف تبادل اطلاعات

2 . تکمیل فرم سنجش ریسک

تکمیل پرسشنامه اطلاعات مشتری با هدف تحلیل ریسک سرمایه گذار

3 . اخذ کد معاملاتی

امضاء قرارداد به منظور اخذ کد معاملاتی سبدگردانی اختصاصی

4 . اجرایی شدن سبدگردانی

واریز وجه یا ارائه اوراق بهادار با هدف اجرایی شدن قرارداد سبدگردانی