معرفی تیم سبدگردان

واحد سبدگردانی

photographer

مدیر سرمایه گذاری : عباس حسنی

سوابق تحصیلی:

 1. دکتری حسابداری- دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه تهران
 3. کارشناسی حسابداری- دانشگاه تهران

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص) - دبیر کمیته سرمایه گذاری - سال 1395 الی 1397
 2. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - مدیر سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری - سال 1393 الی 1394
 3. سازمان بورس و اوراق بهادار - کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی - سال 1390 الی 1392
 4. حسابرسی در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی- از سال 1385 الی 1390

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه
photographer

مدیر سبد: رضا صفی خانی

سوابق تحصیلی:

 1. دانشجوی دکتری حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی
 2. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تهران
 3. کارشناسی حسابداری - دانشگاه صنعتی شاهرود

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص) - کارشناس سرمایه گذاری - سال 1397
 2. کارگزاری مفید- کارشناس مدیریت دارایی- سال 1394 الی 1396

مدارک حرفه ای:

 1. مدیریت سبد اوراق بهادار
 2. تحلیلگری بازار سرمایه
 3. مدیریت نهادهای مالی
 4. معامله گری اوراق تأمین مالی
 5. کارشناسی عرضه و پذیرش
 6. اصول بازار سرمایه
photographer

تحلیلگر سبد: احمد آژنگ

سوابق تحصیلی:

 1. دانشجوی دکتری حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی
 2. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تهران
 3. کارشناسی حسابداری - دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت گلرنگ سیستم (سهامی خاص) - مدیر مالی - سال 1397
 2. شرکت گروه صنعتی گلرنگ - رئیس امور مجامع و ارزشیابی - 1396 الی 1397
 3. شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ - سرپرست حسابداری مدیریت - 1394الی 1396

مدارک حرفه ای:

 1. تحلیلگری بازار سرمایه
 2. معامله گری اوراق تأمین مالی
 3. اصول بازار سرمایه
photographer

تحلیلگر سبد : معصومه کاشف

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه الزهرا (س)
 2. کارشناسی حسابداری - دانشگاه الزهرا (س)

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - کارشناس تأمین مالی - سال 1391 الی 1397

مدارک حرفه ای:

 1. تحلیلگری بازار سرمایه
 2. کارشناسی عرضه و پذیرش
 3. اصول بازار سرمایه
photographer

کارشناس ارشد تحلیل :المیرا میهن زاده

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد مدیریت مالی - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - دانشگاه غیرانتفاعی پرندک
 2. کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه شهید بهشتی

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص) - تحلیلگر و معامله گر - سال 1392 الی 1394
 2. شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص) - کارشناس سرمایه گذاری - سال 1396 الی 1397

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه
 2. کارشناسی عرضه و پذیرش
 3. معامله گری اوراق بهادار
photographer

حسابدار سبد: محدثه میرزاخانی

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه پرندک
 2. کارشناسی حسابداری - دانشگاه صنعت نفت

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ(سهامی خاص) - کارشناس مالی - سال 1397
 2. شرکت سیما آرا - کارشناس مالی - سال 1394 الی 1397
photographer

کارشناس سبدگردانی : شکوفه بهرامی

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی حسابداری
photographer

کارشناس سبدگردانی : نگین جعفرزاده

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد مدیریت مالی