معرفی همکاران

واحد سبدگردانی

photographer

مدیر سرمایه گذاری : عباس حسنی

سوابق تحصیلی:

 1. دکتری حسابداری- دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه تهران
 3. کارشناسی حسابداری- دانشگاه تهران

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص) - دبیر کمیته سرمایه گذاری - سال 1395 الی 1397
 2. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - مدیر سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری - سال 1393 الی 1394
 3. سازمان بورس و اوراق بهادار - کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی - سال 1390 الی 1392
 4. حسابرسی در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی- از سال 1385 الی 1390

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه
photographer

مدیر سبد: بابک حاجی زاده

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی تهران
 2. کارشناسی حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی تهران

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه
 2. تحلیل گری بازار سرمایه
 3. مدیریت سبد اوراق بهادار
photographer

تحلیلگر سبد: سحر برقرار جهرمی

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد مدیریت مالی – دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 2. کارشناسی مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص) – معامله گر – سال 1396 تا 1398
 2. شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص) – تحلیل گر – سال 1393 تا 1396
 3. شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) – معامله گر – سال 1390 تا 1393

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه
 2. تحلیلگری بازار سرمایه
 3. مشاوره عرضه و پذیرش
 4. معامله گری اوراق تأمین مالی
 5. مدیریت سبد اوراق بهادار
photographer

مدیر مالی-حسابدار سبد: محدثه میرزاخانی

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه پرندک
 2. کارشناسی حسابداری - دانشگاه صنعت نفت

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ(سهامی خاص) - کارشناس مالی - سال 1397
 2. شرکت سیما آرا - کارشناس مالی - سال 1394 الی 1397
photographer

کارشناس ارشد سبدگردانی: نگین جعفرزاده

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی تهران
 2. کارشناسی مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی تهران
photographer

کارشناس سبدگردانی: آیدا دهقانی

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی مدیریت صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت تولیدی آرمان بهداشت ایرانیان (سهامی خاص) – کارشناس مالی و اداری – سال 1399
photographer

کارشناس تحلیل: مونا سلامی

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد مدیریت مالی – مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
 2. کارشناسی مدیریت مالی – دانشگاه علوم اقتصادی تهران

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (سهامی خاص) – حسابدار – سال 1394 تا 1399
photographer

نماینده مجوز پذیرش: معصومه کاشف

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه الزهرا
 2. کارشناسی حسابداری- دانشگاه الزهرا

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) – کارشناس و کارشناس ارشد تأمین مالی- سال 1391 الی 1397
 2. شرکت سبدگردان کوروش (سهامی خاص) - رئیس و مدیر واحد خدمات مالی- سال 1397 تا کنون

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه
 2. تحلیلگری بازار سرمایه
 3. کارشناسی عرضه و پذیرش