مدیران سبدگردان

مدیریت و اعضای هیئت مدیره

photographer

رئیس هیأت مدیره: دکتر علی ابراهیمی کردلر
نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

 1. دکتری حسابداری - دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تهران
 3. کارشناسی حسابداری - دانشگاه صنعت نفت

سوابق حرفه ای:

 1. گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص) - معاون مالی و اقتصادی - سال 1384 تاکنون
 2. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 3. عضو هیأت مدیره شرکت های گروه صنعتی پاکشو، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، صنعت غذایی کورش، گلرنگ پخش
photographer

نائب رئیس هیأت مدیره: دکتر ابراهیم ابراهیمی
نماینده شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

 1. دکتری حسابداری - دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه علامه طباطبایی
 3. کارشناسی حسابداری - دانشگاه شیراز

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ (سهامی خاص) - مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - سال 1395 تاکنون
 2. شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص) - مدیرعامل - سال 1394 الی 1395
 3. گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص) - بررسی های اقتصادی و سرمایه گذاری - سال 1394 الی 1395
 4. گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص) - مدیر عامل - سال 1393الی 1394
 5. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - معاون خدمات تأمین مالی - سال 1389 الی 1394
photographer

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره: دکتر سید مصطفی سید حسینی
نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

 1. دکتری حسابداری - دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تهران
 3. کارشناسی حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق حرفه ای:

 1. گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص) - مدیر امور مجامع - سال 1391 تاکنون