مدیران سبدگردان

مدیریت و اعضای هیئت مدیره

photographer

رئیس هیأت مدیره: دکتر مسعود گودرزی
نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

 1. دکتری مدیریت استراتژیک
 2. کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 3. کارشناسی مهندسی برق

سوابق حرفه ای:

 1. گروه صنعتی گلرنگ
 2. معاون طرح و برنامه گروه صنعتی پاکشو
 3. معاون بازرگانی عضو هیأت مدیره شرکت های مختلف گروه صنعتی گلرنگ
photographer

نائب رئیس هیأت مدیره: دکتر ابراهیم ابراهیمی
نماینده شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

 1. دکتری حسابداری - دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه علامه طباطبایی
 3. کارشناسی حسابداری - دانشگاه شیراز

سوابق حرفه ای:

 1. شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ (سهامی خاص) - مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - سال 1395 تاکنون
 2. شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص) - مدیرعامل - سال 1394 الی 1395
 3. گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص) - بررسی های اقتصادی و سرمایه گذاری - سال 1394 الی 1395
 4. گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص) - مدیر عامل - سال 1393الی 1394
 5. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - معاون خدمات تأمین مالی - سال 1389 الی 1394
photographer

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره: دکتر سید مصطفی سید حسینی
نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

 1. دکتری حسابداری - دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تهران
 3. کارشناسی حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق حرفه ای:

 1. گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص) - مدیر امور مجامع - سال 1391 تاکنون