مدیران سبدگردان

مدیریت و اعضای هیئت مدیره

photographer

رئیس هیئت مدیره: مهدی سعیدی کوشا
نماینده شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

  1. دکتری مدیریت مالی - دانشگاه تهران
  2. کارشناسی ارشد مدیریت مالی- دانشگاه تهران
  3. کارشناسی مدیریت بازرگانی- دانشگاه تهران
photographer

نایب رئیس هیئت مدیره: احمد آژنگ
نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

  1. کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تهران
  2. کارشناسی حسابداری- دانشگاه شهید چمران-اهواز
photographer

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل: علی رضا کدیور
نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری مدبران افق (سهامی خاص)

سوابق تحصیلی:

  1. کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی - موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزي و توسعه
  2. کارشناسی مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

سوابق حرفه ای:

  1. مدیرعامل شرکت سبدگردان آسال
  2. نایب رییس هیات مدیره تامین سرمایه امید(سهامی عام)
  3. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري ایرانیان